algemene voorwaarden

§1. Algemene informatie

1.1 Prepaidzero, een concept van Internet Advertising Solutions BV, Prof. R. Casimirstraat 34-D, 1068 KC, Amsterdam, Nederland, BTW-nr: NL852398001B01 en KvK-nummer: 57003556, biedt een dienst aan voor reizigers die gebruik willen maken van hun mobiele telefoon tegen een gereduceerd tarief tijdens verblijf in het buitenland ('de Dienst'). Prepaidzero biedt deze service aan onder de volgende algemene voorwaarden.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het verlenen van Diensten aan Gebruikers van Prepaidzero (“Gebruikers”). Door deze bestelling en het gebruik van de Dienst stemt de Gebruiker ermee in zich te houden aan de Algemene Voorwaarden. Het contract wordt als bindend tussen de partijen beschouwd wanneer Prepaidzero de e-mail van de Gebruiker bevestigt bij het bestellen van de Dienst op de Prepaidzero-website of wanneer een aangepaste bestelling wordt aangevraagd en betaald door de Gebruiker.

1.3 De Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door Prepaidzero worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Voor de verleende Dienst geldt echter steeds de van kracht zijnde versie van de Algemene Voorwaarden die is gepubliceerd op het moment van de levering van de Dienst.

§2. Leverings voorwaarden

2.1 Prepaidzero bezorgt normaal bestelde producten via Priority Mail (PostNL) tenzij anders overeengekomen/vermeld.

2.2 Prepaidzero verzendt de bestelde producten altijd met de eerstvolgende post die vertrekt – normaal gesproken op dezelfde dag als de bestelling voor 17:00 CET is geplaatst.

Anders worden de producten de volgende werkdag verzonden.

2.3 Indien Gebruiker de bestelde producten niet tijdig voor zijn vertrek ontvangt, dient Gebruiker Prepaidzero hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Prepaidzero zal de eventuele vertraging onderzoeken om er zeker van te zijn dat de producten voor zijn vertrek door de Gebruiker in ontvangst worden genomen. Desalniettemin, als de verzonden bestelling niet voor vertrek arriveert, biedt Prepaidzero een leveringsgarantie als volgt: als de producten niet bij de gebruiker zijn aangekomen met de laatste levering voor zijn vertrek en de gebruiker Prepaidzero heeft geïnformeerd, zal Prepaidzero de verzonden prepaid uitschakelen SIM-kaart en vergoedt de volledige kosten van de producten tegen de geretourneerde SIM-kaart.

2.4 Als de verzendtijd het toelaat:
een vervangende simkaart kan naar de bestemming van de klant worden verzonden. Dit kan worden aangevraagd bij Prepaidzero viasupport@prepaidzero.com of wordt aangeboden door de medewerkers van Prepaidzero.

§3. Prepaidzero garantiebeleid

3.1 Prepaidzero is een distributeur van prepaid simkaarten van buitenlandse telecom operators en optionele hardware.

Prepaidzero heeft geen directe mogelijkheid om de functionaliteit van de netwerken van telecomoperators of andere omstandigheden buiten de controle van Prepaidzero te beïnvloeden, problemen op te lossen of op te lossen. De verantwoordelijkheid van Prepaidzero voor de Dienst is daarom beperkt tot hetgeen hieronder wordt vermeld.

3.2 De Gebruiker verbindt zich ertoe om Prepaidzero onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele gebreken in de Dienst. Als het foutrapport wordt ontvangen na voltooiing van de reis, heeft de gebruiker geen recht meer op terugbetaling van de kosten van de prepaid-simkaart kaart en/of hardware, aangezien de Dienst geacht wordt in totaal te zijn verbruikt. Kennisgeving van fouten of verzoeken om gebruik van de Dienst zal worden gedaan aan de Klantenservice van Prepaidzero per e-mail op support@prepaidzero.com.
Foutmeldingen of verzoeken om informatie worden beantwoord tijdens de openingstijden van Prepaidzero. Prepaidzero streeft ernaar om alle meldingen of verzoeken zo snel mogelijk te beantwoorden, rekening houdend met de urgentie van de zaak.

Defecte servicemeldingen worden geregistreerd door de Klantenservice, waarbij Prepaidzero zoveel mogelijk zal proberen de door Gebruiker ervaren fout te achterhalen.

Als wordt aangenomen dat de fout te wijten is aan een gebrek aan functionaliteit in een buitenlands netwerk, wordt het foutenrapport beheerd in overeenstemming met paragraaf 3.4 hieronder.
Indien Gebruiker of Prepaidzero vermoedt dat de fout te wijten is aan fouten in de prepaid simkaart of hardware, is Gebruiker verplicht deze voor onderzoek terug te sturen naar Prepaidzero, conform paragraaf 3.8 hieronder.

3.3 Prepaidzero draagt er zorg voor dat de Gebruiker een functionele prepaid simkaart en optionele hardware ontvangt. Indien door een storing in de Dienst waardoor de Gebruiker de Dienst niet mag gebruiken voor het beoogde doel, en de storing wordt geacht te wijten te zijn aan fouten in de verstrekte prepaid simkaarten en/of hardware, zal Prepaidzero de kosten van de prepaid simkaart en/of hardware. Claims van niet-functionerende simkaarten of diensten worden beoordeeld door Prepaidzero in samenspraak met de lokale operator waarvan de simkaart is verstrekt.

3.4 In elk geval van een storing van de Dienst die kan worden beschouwd als gevolg van een gebrek aan functionaliteit in het lokale netwerk, dient de Gebruiker eerst contact op te nemen met Prepaidzero zoals bedoeld in paragraaf 3.2 hierboven. Na melding zal Prepaidzero naar beste vermogen proberen de bug in samenwerking met de buitenlandse telefoonmaatschappij te verhelpen. Prepaidzero kan echter niet garanderen dat het defect binnen een redelijke termijn wordt verholpen. Indien het probleem niet kan worden opgelost en wordt veroorzaakt door een defect in de simkaart of geleverde dienst, heeft de Gebruiker recht op restitutie. Voor uitsluitingen op deze regel zie paragraaf 3.5 en 3.7

Indien de foutrapportage wordt ontvangen na voltooiing van de reis, heeft de Gebruiker geen recht meer op prijsvermindering/terugbetaling, aangezien de Dienst geacht wordt in totaal te zijn verbruikt.

3.5 Prepaidzero is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de Dienst die betrekking hebben op de mobiele telefoon van Gebruiker; het gebruikelijke netwerk van de gebruiker; of communicatie tussen het netwerk van de buitenlandse operator en het gebruikelijke netwerk van de gebruiker.

3.6 Prepaidzero levert een functionele simkaart. Als de simkaart als technisch defect wordt beschouwd, kan de gebruiker de simkaart terugsturen voor inspectie.

Deze inspectie is nodig om er zeker van te zijn dat het defect geen verband houdt met het apparaat van de gebruiker.

3.7 Prepaidzero geeft geen restitutie en geeft geen garantie in de volgende gevallen:
– Indien een Gebruiker niet tevreden is met de netwerkdekking die wordt geboden door de operator(s) van de SIM-kaart, moet Gebruiker de netwerkdekking aanvaarden zoals deze in de praktijk wordt ervaren.
– In het geval dat een Gebruiker niet tevreden is met de mobiele internetsnelheid of het verbindingstype van de prepaidkaart en de dekking ervan. De gebruiker moet de netwerkstatus accepteren zoals deze in de praktijk wordt ervaren.

– Als de problemen te wijten zijn aan het apparaat van de gebruiker. Bij twijfel of de fout te maken heeft met het toestel of de simkaart van de Gebruiker, kan de Gebruiker zijn simkaart terugsturen voor inspectie.

– In het geval dat een Gebruiker de stappen vermeld op het instructiepapier niet strikt volgt, waardoor de SIM-kaart en zijn bundels niet correct geactiveerd kunnen worden.

– In het geval dat een Gebruiker Prepaidzero te laat op de hoogte stelt van een probleem met de dienst. Bijvoorbeeld in het geval van voltooiing van de reis, zonder Prepaidzero op de hoogte te stellen van de fout tijdens het gebruik van de simkaart. – Wanneer er een mogelijk probleem is met ons product en de Gebruiker besluit een simkaart of bundel van een ander bedrijf te kopen zonder voorafgaande kennisgeving van de fout aan Prepaidzero.

3.8 Retournering van prepaid simkaarten en/of hardware naar Prepaidzero dient te geschieden via standaard post of pakket, en niet via rembours. Prepaidzero vergoedt de Gebruiker voor de verzendkosten die het gevolg zijn van Servicefouten waarvoor Prepaidzero verantwoordelijk is zoals hierboven beschreven. Als de retourzending het gevolg is van het feit dat de gebruiker zijn herroepingsrecht zoals vermeld in paragraaf 4 hieronder uitoefent, is de gebruiker verantwoordelijk voor de verzendkosten.

§4. TERUGSTUURBELEID

4.1 Gebruikers hebben het recht om een bestelde Service te annuleren zonder opgaaf van reden, binnen veertien (14) dagen vanaf de besteldatum. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Gebruiker Prepaidzero op de hoogte stellen van zijn voornemen om dit recht uit te oefenen, onder vermelding van zijn bestelnummer.

4.2 Het herroepingsrecht van Gebruiker vervalt indien met instemming van Gebruiker de Dienst wordt verleend tijdens de herroepingstermijn. Voor Diensten waarvoor persoonlijke registratie op naam van de Gebruiker en/of activering namens de Gebruiker vereist is van de Gebruiker geldt het recht op opzegging niet meer vanaf de datum waarop de Dienst op naam van de Gebruiker is geregistreerd of de Dienst is geactiveerd. Dit heeft te maken met het prepaid karakter van de Prepaidzero Service, waarna bij activering van de prepaid simkaart alle vergoedingen worden betaald aan de buitenlandse telecomoperator, die niet kunnen worden teruggevorderd.

4.3 Annulering veronderstelt tevens dat de Gebruiker eventueel verzonden simkaarten en/of hardware in ongewijzigde staat aan Prepaidzero dient te retourneren.

4.4 Bij uitoefening van het Herroepingsrecht dient de Gebruiker de prepaid simkaarten en/of hardware te retourneren aan Prepaidzero zoals aangegeven in paragraaf 3.8 hierboven. De gebruiker is verantwoordelijk voor de verzendkosten. Prepaidzero zal de Gebruiker zo spoedig mogelijk terugbetalen, maar uiterlijk binnen vijfenveertig (45) dagen vanaf de kennisgeving van Annulering. Prepaidzero behoudt zich het recht voor om tot 10 EUR in rekening te brengen voor kosten die verband houden met de annulering, in gevallen waarin dergelijke kosten worden gemaakt.

§5. Beperking van de aansprakelijkheid

5.1 De aansprakelijkheid van Prepaidzero jegens de Gebruiker is per elke aankoop van een Dienst beperkt tot het totale bedrag dat de Gebruiker voor die Dienst heeft betaald. Prepaidzero is niet verantwoordelijk voor gederfde winst, besparingen of andere indirecte schade of verlies.

§6. Overmacht

6.1 Indien verhinderd om hun verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden na te komen, als gevolg van omstandigheden die Prepaidzero niet kon overwinnen en redelijkerwijs niet had kunnen voorzien, en waarvan de gevolgen Prepaidzero redelijkerwijs niet had kunnen vermijden of overwinnen, waaronder, maar niet beperkt tot, algemene arbeidsconflicten, oorlog, terroristische aanslagen, brand, natuurrampen, gewijzigde wetgeving, overheidsingrijpen en fout of vertraging in Diensten van onderaannemer als gevolg van bovengenoemde omstandigheden, zal dit grond opleveren voor het vervroegen van de datum van levering van de Dienst, en vrijheid van boete. Indien de omstandigheid langer dan twee maanden duurt, hebben zowel Prepaidzero als Gebruiker het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder boete op te zeggen.

§7. Communicatie

7.1 Berichten, verzoeken tot beëindiging en andere communicatie in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden worden gedaan via e-mail support@prepaidzero.com

§8. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht
8.1 Geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de Nederlandse Algemene Rechtbank in overeenstemming met Nederlands recht.

8.2 Op de algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.